REQUIEM FÜR AUSCHWITZ
von Roger Moreno-Rathgeb

Krakau

Krakau, 27. Januar 2013

Karol Szymanowski Philharmonie

 

Wyborcza.pl    Onet.  Strona główna

Wiadomości Małopolskie 

wiadomości

Kraków. "Requiem dla Auschwitz" w Filharmonii Krakowskiej

 
PAP
17.01.2013 , aktualizacja: 17.01.2013 16:20
 
Romska orkiestra oraz chór Filharmonii Krakowskiej wykonaj¹ 27 stycznia w Krakowie "Requiem dla Auschwitz". Utwór z okazji 68. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz skomponowa³ holenderski artysta romskiego pochodzenia Roger Moreno Rathgeb.
60-osobowej orkiestrze z³o¿onej z Romów pochodz¹cych z ró¿nych europejskich krajów bêdzie towarzyszyæ 60-osobowy chór krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego. "Zbli¿aj¹cy siê koncert bêdzie dla nas wyj¹tkowy, poniewa¿ nigdy wczeœniej nie akompaniowaliœmy orkiestrze Romów" - podkreœli³a na czwartkowej konferencji prasowej dyrektor chóru filharmonii Teresa Majka-Pacanek. "Requiem wykonywaliœmy wiele razy, ale z takim jeszcze siê nie spotkaliœmy. Przes³anie mszy ¿a³obnej jest oczywiste, jednak jêzyk i ekspresja tego utworu s¹ wyj¹tkowe" - zaznaczy³a.

"Ten utwór powsta³ na czeœæ osób, które okrutnie cierpia³y i zginê³y w obozie koncentracyjnym. Ma on upamiêtniaæ ofiary hitlerowskiego re¿imu i ostrzegaæ kolejne pokolenia. Historia nie mo¿e siê powtórzyæ" - powiedzia³ PAP autor utworu Roger Moreno Rathgeb.

Dyrektor filharmonii Bogdan Tosza przypomnia³, ¿e muzyka romska zawsze by³a inspiruj¹ca, a przes³anie tego requiem jest piêkne i oczywiste.

Jak zauwa¿y³ prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce Roman Kwiatkowski, Romowie daj¹cy ten koncert wspó³pracuj¹ z artystami innych narodowoœci. "Tym razem Romowie graj¹ coœ w³asnego, nikogo nie odtwarzaj¹; t¹ w³asnoœci¹ dziel¹ siê z innymi. Kompozytor requiem to pierwszy Rom, który g³oœno i z dum¹ przyznaje siê do swojego rodowodu. Mamy przecie¿ wielu znakomitych artystów, nawet w Hollywood. Jednak nie mówi¹ oni chêtnie o swoich korzeniach. Mamy nie tylko doskona³e kapele folklorystyczne, ale te¿ œwietnych artystów tworz¹cych muzykê powa¿n¹" - mówi³ na konferencji prasowej w Filharmonii Krakowskiej prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce.

"Wreszcie jest okazja, by media napisa³y coœ pozytywnego o Romach, bo na ogó³ mówi siê o nas Ÿle" - powiedzia³ Rathgeb.

Wed³ug realizatora koncertu Tomasza Bellera z firmy Pro Arte, wa¿ne jest tak¿e to, ¿e 27 stycznia publicznoœæ us³yszy m³odych polskich œpiewaków zwi¹zanych z Akademi¹ Muzyczn¹ im. K. Szymanowskiego w Katowicach: Ewelinê Szybilsk¹ (sopran), Roksanê Wardengê (mezzosopran), £ukasza Gaja (tenor) i Kamila Zdebela (baryton).

Marcel T'Sas z holenderskiej Fundacji Alfa, wspó³organizuj¹cej przedsiêwziêcie, przypomnia³, ¿e muzyka ³¹czy ludzi i jest dla nich ucieczk¹ w trudnych chwilach. "Przez muzykê ludzie czêsto mówi¹ o swojej historii, nieraz bardzo bolesnej" - powiedzia³ Holender.

Wczeœniej orkiestra romska wystêpowa³a m.in. w Pradze i Budapeszcie, gdzie z rodzimymi artystami wykonywa³a "Requiem dla Auschwitz". Z Krakowa Romowie pojad¹ do Berlina.

Organizacjê koncertów "Requiem dla Auschwitz" w ró¿nych krajach Europy dofinansowa³a Unia Europejska.

Co roku 27 stycznia na terenie by³ego nazistowskiego obozu Auschwitz odbywaj¹ siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce wyzwolenie wiêŸniów.

 
 
 
 
 
 

"Requiem dla Auschwitz" w Filharmonii Krakowskiej

16:50, 17.01.2013

Romska orkiestra oraz chór Filharmonii Krakowskiej wykonają 27 stycznia w Krakowie "Requiem dla Auschwitz". Utwór z okazji 68. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz skomponował holenderski artysta romskiego pochodzenia Roger Moreno Rathgeb.

60-osobowej orkiestrze złożonej z Romów pochodzących z różnych europejskich krajów będzie towarzyszyć 60-osobowy chór krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego. - Zbliżający się koncert będzie dla nas wyjątkowy, ponieważ nigdy wcześniej nie akompaniowaliśmy orkiestrze Romów -podkreśliła na czwartkowej konferencji prasowej dyrektor chóru filharmonii Teresa Majka-Pacanek. - Requiem wykonywaliśmy wiele razy, ale z takim jeszcze się nie spotkaliśmy. Przesłanie mszy żałobnej jest oczywiste, jednak język i ekspresja tego utworu są wyjątkowe - zaznaczyła.

- Ten utwór powstał na cześć osób, które okrutnie cierpiały i zginęły w obozie koncentracyjnym. Ma on upamiętniać ofiary hitlerowskiego reżimu i ostrzegać kolejne pokolenia. Historia nie może się powtórzyć -
 powiedział PAP autor utworu Roger Moreno Rathgeb.

Dyrektor filharmonii Bogdan Tosza przypomniał, że muzyka romska zawsze była inspirująca, a przesłanie tego requiem jest piękne i oczywiste.

Jak zauważył prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce Roman Kwiatkowski, Romowie dający ten koncert współpracują z artystami innych narodowości. "Tym razem Romowie grają coś własnego, nikogo nie odtwarzają tą własnością dzielą się z innymi. Kompozytor requiem to pierwszy Rom, który głośno i z dumą przyznaje się do swojego rodowodu. Mamy przecież wielu znakomitych artystów, nawet w Hollywood. Jednak nie mówią oni chętnie o swoich korzeniach. Mamy nie tylko doskonałe kapele folklorystyczne, ale też świetnych artystów tworzących muzykę poważną" - mówił na konferencji prasowej w Filharmonii Krakowskiej prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce.

- Wreszcie jest okazja, by media napisały coś pozytywnego o Romach, bo na ogół mówi się o nas źle -
 powiedział Rathgeb.

Według realizatora koncertu Tomasza Bellera z firmy 
Pro Arte, ważne jest także to, że 27 stycznia publiczność usłyszy młodych polskich śpiewaków związanych z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach: Ewelinę Szybilską (sopran), Roksanę Wardengę (mezzosopran), Łukasza Gaja (tenor) i Kamila Zdebela (baryton).

Marcel T'Sas z holenderskiej Fundacji Alfa, współorganizującej przedsięwzięcie, przypomniał, że muzyka łączy ludzi i jest dla nich ucieczką w trudnych chwilach. 
- Przez muzykę ludzie często mówią o swojej historii, nieraz bardzo bolesnej -
 powiedział Holender.

Wcześniej orkiestra romska występowała m.in. w Pradze i Budapeszcie, gdzie z rodzimymi artystami wykonywała
"Requiem dla Auschwitz"
. Z Krakowa Romowie pojadą do Berlina.

Organizację koncertów 
"Requiem dla Auschwitz"
 w różnych krajach Europy dofinansowała Unia Europejska.

Co roku 27 stycznia na terenie byłego nazistowskiego obozu Auschwitz odbywają się uroczystości upamiętniające wyzwolenie więźniów.

 

 

Roma-Musiker spielten „Requiem für Auschwitz“ im polnischen Krakau

Auschwitz/Krakau (APA/AFP) - Im Gedenken an die Opfer des Konzentrationslagers Auschwitz haben Roma-Musiker aus mehreren Ländern am Sonntag in der polnischen Stadt Krakau das „Requiem für Auschwitz“ gespielt. „Dies ist eine Hommage an alle Opfer des Lagers, Roma, Juden und nicht-Juden, Russen, Tschechen, Polen und Franzosen“, sagte der Komponist Roger Moreno Rathgeb, der selbst ein Sinti ist, nach der Vorführung in der Philharmonie von Krakau der Nachrichtenagentur AFP.

Sie haben das gleiche Elend erlebt, das gleiche Schicksal, sie sind alle durch das selbe Tor ins Lager gekommen und haben es alle durch den selben Schornstein verlassen“, sagte Rathgeb. Er hätte sich gewünscht, dass das Stück in Auschwitz selbst aufgeführt werde, doch sei dies aus „technischen Gründen“ nicht möglich gewesen. Doch in Krakau seien sie zumindest nahe am Lager, das am Sonntag vor 68 Jahren durch die Rote Armee befreit worden war, sagte Rathgeb.

An der Aufführung des „Requiems für Auschwitz“ nahmen am Sonntag Roma-Musiker aus Deutschland, Ungarn, Rumänien, Tschechien und der Slowakei teil, wie der Organisator Marcel Tsas erklärte. Das Stück soll auch in Budapest und Prag aufgeführt werden, bevor es am Dienstag in Berlin gespielt wird. Die Uraufführung des Stücks, das Rathgeb nach einem Besuch in Auschwitz schrieb, hatte am 3. Mai 2012 in Amsterdam stattgefunden.

Während des Zweiten Weltkriegs ermordeten die Nationalsozialisten etwa sechs Millionen europäische Juden, darunter rund drei Millionen polnische Juden. Im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wurden allein etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet, darunter eine Million Juden, aber auch nicht-jüdische Polen, Roma, sowjetische Kriegsgefangene und Widerstandskämpfer. Das Lager wurde am 27. Jänner 1945 von sowjetischen Truppen befreit.

Tiroler Tageszeitung, Onlineausgabe vom Mo, 28.01.2013  01:21

 

 

Un requiem pour Auschwitz joué par des musiciens roms à Cracovie en mémoire des victimes du camp


CRACOVIE (Pologne) - Le Requiem pour Auschwitz, écrit par le compositeur Roger Moreno Rathgeb, tsigane sinti, a été joué dimanche soir à la Philharmonie de Cracovie par des musiciens roms venus de plusieurs pays européens à l'occasion du 68e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau.

C'est un miracle que nous ayons réussi à rassembler tous ces musiciens. Ils sont venus d'Allemagne, de Hongrie, de Roumanie, de Slovaquie et de République tchèque pour jouer ce Requiem, a déclaré Marcel Tsas, organisateur de cette tournée qui a mené les musiciens notamment à Budapest et à Prague et qui s'achèvera mardi à Berlin.

C'est un hommage à toutes les victimes du camp, tsiganes, juives, et non-juives, russes, tchèques, polonaises et françaises, a déclaré à l'AFP le compositeur qui a commencé à écrire le Requiem après une visite à Auschwitz en 1998.

Ils ont vécu la même misère, le même sort, ils sont tous passés par la même porte du camp et sont sortis par la même cheminée, a-t-il dit.

Je suis heureux que nous ayons joué le Requiem ici en Pologne, j'aurais souhaité que le concert ait lieu à Auschwitz, mais ce n'était pas possible pour des raisons techniques. Ici nous ne sommes pas loin du camp, a ajouté le compositeur.

David Bubani, violoniste rom kosovar originaire de Pristina, dont la famille s'est réfugiée à Bruxelles après la guerre en ex-Yougoslavie, pense que ce concert aidera les roms et les non-roms à se rapprocher et à surmonter les appréhensions mutuelles. J'espère que les Européens cesseront d'avoir peur de nous, verront bien grâce à cette musique que nous pouvons apporter quelque chose de sprituel à la culture européenne, a-t-il déclaré à l'AFP.

Je ne peux pas parler, je tremblais pendant tout le concert. Cette musique m'a fait revivre la guerre, le moment quand les Allemands sont venus chez nous et ont emmené ma mère que je n'ai jamais revue de ma vie et qui a peri à Auschwitz, a dit, la voix tremblante, Boleslaw Danilewicz, un Rom de Lodz (ville du centre de la Pologne).

La première mondiale du Requiem a eu lieu à Amsterdam le 3 mai 2012. Le concert de dimanche fut la Première en Pologne de cette tournée co-financée par des fonds européens.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 1.100.000 personnes, dont environ un million de juifs, ont été tuées entre 1940 à 1945 par les nazis dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, installé dans le sud de la Pologne. Les autres victimes furent surtout des Polonais non-juifs, ainsi que 25.000 tziganes et 15.000 prisonniers soviétiques.


(©AFP / 27 janvier 2013 20h48)

 

Commémorer la Shoah, ce n'est pas seulement honorer les victimes

Des survivants de la Shoah, des politiciens et des jeunes se sont souvenus, dimanche, de la libération du camp d'extermination voici 68 ans. "Auschwitz est le lieu le plus terrible de l'histoire", a souligné l'ambassadeur israélien en Pologne, Zvi Raf-Ner.

« Auschwitz-Birkenau est l'avertissement le plus monstrueux à toutes les générations »

Il a appelé les gens à souvenir des victimes du nazisme, mais aussi aux personnes qui ont sauvé des Juifs, souvent au péril de leur vie. Le camp d'extermination d'"Auschwitz-Birkenau est l'avertissement le plus monstrueux à toutes les générations", a déclaré le président de la Douma (chambre basse du parlement russe), Sergueï Naryschkin. La mémoire de ce sacrifice est "sacrée", a-t-il ajouté.

Un requiem pour Auschwitz joué par des musiciens roms à Cracovie

Le « Requiem pour Auschwitz », écrit par le compositeur Roger Moreno Rathgeb, tsigane sinti, a été joué dimanche soir à la Philharmonie de Cracovie par des musiciens roms venus de plusieurs pays européens à l’occasion du 68e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau.

« C’est un miracle que nous ayons réussi à rassembler tous ces musiciens. Ils sont venus d’Allemagne, de Hongrie, de Roumanie, de Slovaquie et de République tchèque pour jouer ce Requiem », a déclaré Marcel Tsas, organisateur de cette tournée qui a mené les musiciens notamment à Budapest et à Prague et qui s’achèvera mardi à Berlin. 

2018 Eindhoven Samen Culturele Hoofdstad

24 januari 2013

Hoewel kunst als een luxegoed wordt gezien, maken en gebruiken mensen kunst juist in de meest moeilijke omstandigheden. The Art of Survival is een expositie die in 2018 plaats zal vinden in het kader van Culturele Hoofdstad, gebaseerd op kunst gemaakt door mensen in hopeloze situaties. Requiem voor Auschwitz, een project dat momenteel door Europa rondtrekt, is hiervan een mooi voorbeeld.

Op de Internationale Herdenkingsdag van de slachtoffers van Auschwitz, zondag 27 januari 2013, vindt een nieuwe uitvoering van 'Requiem voor Auschwitz' plaats in de Philharmonie in Krakau op ruim 75 km van het voormalige vernietigingskamp. De Nederlandse stichting Alfa organiseert dit concert in samenwerking met de Roma People Association in Polen.

Op dinsdag 29 januari staat 'Het Requiem' in de prestigieuze Berliner Philharmonie. Deze
concerten vormen het slotakkoord van het ongekende project 'Requiem voor Auschwitz'. Op 3 mei 2012 beleefde het project zijn wereldpremière. Omlijst door een digitale expositie, lezingen een film- en debatprogramma, stond de uitvoering daags voor de Nationale Dodenherdenking in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Het werd integraal opgenomen door de NOS en op 4 mei uitgezonden. Uitvoeringen voor volle zalen volgden in Tilburg, Praag, Budapest en Frankfurt, steeds in samenwerking met internationale partners en met door hen aangezocht koor en solisten.

De uitvoeringen in Krakau en Berlijn vormen het sluitstuk van het hele project dat al in in 2008 geïnitieerd werd door Albert Siebelink (stichting Alfa / International Gipsy Festival Tilburg), Zoni Weisz (informeel woordvoerder Sinti en Roma in Nederland / lid Nederlands Auschwitz Comité) en Jef Helmer (ex directeur Spolu) en later ad interim Marcel 't Sas (cultureel adviseur). Het heeft dankzij de aandacht van de internationale schrijvende pers, radio en tv een miljoenenpubliek bereikt en de waardering is wereldwijd, gezien de reacties op de zes-talige website, unaniem hoog.

Samenwerkende partners zijn de Nederlandse stichting Alfa (International Gipsy Festival), Slovo 21(Tsjechië), Romedia Foundation (Hongarije), Dokumentattions- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Förderverein Roma e.V., Philharmonischer Verein der Sinti und Roma (Duitsland) en Roma People Association (Polen).

Kijk voor meer informatie op de website van Requiem for Auschwitz.

 

Eindhoven is een Nederlandse kandidaatvoor de titel van Culturele Hoofdstad van Europa 2018.


DIE WELT

Roma-Musiker spielen "Requiem für Auschwitz" im polnischen Krakau

Stück soll auch in Berlin aufgeführt werden

Im Gedenken an die Opfer des Konzentrationslagers Auschwitz haben Roma-Musiker aus mehreren Ländern am Sonntag in der polnischen Stadt Krakau das "Requiem für Auschwitz" gespielt. "Dies ist eine Hommage an alle Opfer des Lagers, Roma, Juden und nicht-Juden, Russen, Tschechen, Polen und Franzosen", sagte der Komponist Roger Moreno Rathgeb, der selbst ein Sinti ist, nach der Vorführung in der Philharmonie von Krakau der Nachrichtenagentur AFP

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden