REQUIEM FÜR AUSCHWITZ
von Roger Moreno-Rathgeb

Prag

PRAG, 4. NOVEMBER 2012

 Requiem za Osvìtim

 Nizozemský romský umìlec Roger Moreno Rathgeb složil hudební dílo s názvem Requiem za Osvìtim, které bylo napsáno s cílem uctít všechny obìti nacistického režimu. Mezinárodní romský festival v Tilburgu se rozhodl spoleènì s pìti mezinárodními partnery umožnit nastudování tohoto díla profesionálním orchestrem a sborem a pøedstavit ho ve vybraných evropských zemích.


O ÈEM JE PROJEKT REQUIEM ZA OSVÌTIM

Rekviem za Osvìtim bude momentem setkání židovských, romských a dalších skupin obìtí holocaustu v kontextu souèasného evropského vývoje. Rekviem je živoucím dùkazem síly kultury jako valu proti diskriminaci a vylouèení. Pilíøem celého projektu bude koncert klasické hudby. Oratorium Rekviem za Osvìtim bylo složeno amatérským romským hudebníkem nizozemského pùvodu Rogerem 'Moreno' Rathgebem a pøedvede ho frankfurtský romský orchestr pod vedením romského dirigenta Riccarda M Sahitiho. Pøedstavení doplní v dalších dnech výstavy, konference, hrané filmy, dokumenty. Hlavním cílem, ke kterému má Rekviem pøispìt, je zvýšení povìdomí o tragédii Romù za druhé svìtové války. Právì povìdomí o tomto 'zapomenutém holocaustu' je nezbytné pro boj se souèasnými protiromskými projevy. Do projektu je zapojeno Polsko, Maïarsko, Èeské republika, Nizozemí a Nìmecko.

 

 

UCTÍT PAMÁTKU OBÌTEM HOLOCAUSTU A ZÁROVEÒ ZAŽÍT NEOPAKOVATELNÝ UMÌLECKÝ ZÁŽITEK

Koncert v Rudolfinu 4. 11. 2012 v 19:30

 HLAVNÍ ÈÁSTÍ PROJEKTU - KONCERT V PRAŽSKÉM RUDOLFINU

Koncert v nejprestižnìjší pražské koncertní síni se bude konat 4. listopadu 2012. Pražská repríza Requiem za Osvìtim pøedstaví èeskému publiku stejnojmenné hudební dílo, které složil nizozemský romský umìlec Roger Moreno Rathgeb. Filharmonický orchestr z Frankfurtu nad Mohanem, jenž dílo nastudoval a v nìmž vystupuje 75 profesionálních romských umìlcù z Nìmecka, Èech, Maïarska a Rumunska, se v rámci mezinárodního projektu pøedstavil už v Amsterodamu a Tilburgu. Po pøedstavení díla v Praze bude orchestr vystupovat také v Budapešti, následovat by mìlo i Polsko.

Rekviem bylo zkomponováno romským hudebníkem, ale má být památníkem všem obìtem holocaustu. Pøedevším chceme podpoøit úsilí romských a židovských organizací pøipomínat nacistickou genocidu, a to v každé zemi, kde se odehraje koncert Rekviem.Nacisté zavraždili asi 500 000 Romù. Tato skuteènost však není moc známá. Romové jsou nejvìtší evropskou menšinou a stále jsou v mnoha evropských zemích obìtí diskriminace, nuceného pøesídlování, pogromù a vražd.

Requiem pøedvede pod taktovkou významného romského dirigenta Riccarda M. Sahitiho, souèasného umìleckého øeditele a dirigenta Roma und Sinti Philharmoniker, který vedl napøíklad Bìlehradský filharmonický orchestr nebo Slezský sbor v Katovicích. Sbor a sólisté jsou vždy vybrány pro provedení z domácích umìlcù dané zemì, obsazení v Praze slibuje mimoøádný hudební zážitek. Pøedstaví se tøi známí operní pìvci a pìvkynì a jedna mladá talentovaná romská zpìvaèka, kteøí budou doprovázení Kühnovým smíšeným sborem.


Autor skladby Roger Moreno Rathgeb

Roger Moreno Rathgeb je – jako mnoho romských hudebníkù - samouk. Postupnì však zaèal používat notaci a skládat. Pøed nìkolika lety se rozhodl zkomponovat requiem za obìti osvìtimského vyhlazovacího tábora, práci však pøerušila jeho cesta do Osvìtimi, která Rogera silnì zasáhla a na nìkolik let zablokovala jeho tvùrèí schopnosti. Impulsem pro dokonèení byla až žádost Alberta Siebelinka, který navrhl uvedení Requiem za Osvìtim na Mezinárodním festivalu v Tilburgu a poté v dalších evropských metropolích.

 Dirigent Riccardo M. Sahiti

Romský hudebník Riccardo M. Sahiti studoval dirigování a výuku hudby u prof. Stanko Sepiæe v Bìlehradu. Ve studiích pokraèoval oborem Dirigování opery a symfonie na moskevské konzervatoøi P. I. Èajkovského pod vedením Yuri Ivanovièe Simonova a na Akademii múzických umìní ve Frankfurtu nad Mohanem pod vedením prof. Jiøího Stárka. Vedl napøíklad Bìlehradský filharmonický orchestr a Slezský sbor v Katovicích. Skladatelské zkušenosti sbíral v Symfonickém orchestru bìlehradského rádia. Od roku 2002 je Riccardo M. Sahiti umìleckým øeditelem a dirigentem Roma und Sinti Philharmoniker, s nimiž sklízí úspìchy po celé Evropì.

Roma- und Sinti Philharmoniker


Romský filharmonický orchestr z Frankfurtu nad Mohanem je unikátní projekt, spojující virtuozitu a ojedinìlý hudebnì-historický koncept. Jeho koøeny jsou v komorním orchestru, dnes má však uskupení pøes 60 èlenù z Èeské republiky, Maïarska, Nìmecka, Rumunska a Rakouska. Zakladatel a umìlecký øeditel orchestru, Riccardo M. Sahiti, chce skrze jeho vystoupení na svìtových pódiích pøipomenout roli romské hudby ve vývoji hudby evropské. „Romskou hudbou se inspiroval Haydn, Mozart, Brahms i Liszt,“ pøipomíná. Jedno z prvních veøejných vystoupení filharmonikù bylo na Mezinárodním Beethovenovì festivalu v Bonnu, zásadní události tohoto druhu. Díky Requiem za Osvìtim se hudebníci pøedstaví hned v nìkolika slavných evropských koncertních síních.

 Kühnùv smíšený sbor


Kühnùv smíšený sbor patøí do hudebního svìta již více než pùl století – vznikl v roce 1959. Od zaèátku byl prùkopníkem uvádìní a capellových dìl svìtového romantismu. Své kvality však sbor brzy po svém založení prokázal i v repertoáru oratorním a kantátovém, který rozvíjel v úzké spolupráci se Symfonickým orchestrem hl.m. Prahy FOK pod taktovkou všech jeho hlavních dirigentù – Václava Smetáèka, Zdeòka Mácala, Jiøího Bìlohlávka a dalších. Pod vedením souèasného sbormistra Marka Vorlíèka pokraèuje Kühnùv smíšený sbor ve spolupráci s pøedními symfonickými tìlesy domácími i zahranièními.

 Pavlína Matiová, sólistka – soprán


Ètyøiadvacetiletá talentovaná rodaèka z Roudnice nad Labem pochází z hudebnické romské rodiny. Odmaturovala na Støední pedagogické škole Johana Heinricha Pestallozziho a nyní dokonèuje studium na Mezinárodní konzervatoøi Praha, obor jazzový zpìv. Klasický zpìv studovala 3 roky. Jejím srdci je nejblíže romská hudba. Pavlína bude 4. listopadu první romskou sólistkou vystupující na pódiu v Rudolfinu. Na sopránový part ji pøipravovala profesorka Eva Zikmundová.

 Jana Wallingerová, sólistka - alt


Jana Wallingerová absolvovala pražskou konzervatoø, kde studovala u Jarmily Krásové (1993–1999). V roce 1998 získala druhou cenu na soutìžní pøehlídce konzervatoøí Èeské republiky. V souèasnosti je sólistkou Opery Národního divadla v Brnì, kde ztvárnila role Carmen (Carmen), Rosiny (Lazebník sevillský), Suzuki, (Madama Butterfly), Lišáka (Liška Bystrouška), Varvary (Ká¯a Kabanová) a mnoho dalších. Hostovala mimo jiné v Národním divadle Praha i ve Státní opeøe Praha. Spolupracuje s pøedními èeskými orchestry: s Èeskou filharmonií, se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Symfonickým orchestrem Èeského rozhlasu, Filharmonií Brno, Pražskou komorní filharmonií, Janáèkovou filharmonií Ostrava a dalšími. Za rok 2005, 2008 a 2010 jí byla Národním divadlem Brno udìlena cena diváka DIVA.

Martin Šrejma, sólista – tenor


Již pøi studiu na Pražské konzervatoøi hostoval ve Státní opeøe Praha jako Alfredo (La Traviata) a Edgardo (Lucia di Lammermoor). Bìhem studií dvakrát zvítìzil v Mezinárodní pìvecké soutìži Antonína Dvoøáka v Karlových Varech. Studijnì pobýval také na konzervatoøi Arriga Boita v italské Parmì, kde studoval zpìv u profesora Lucetty Bizzi a zúèastnil se mistrovských interpretaèních kurzù Eugenia Furlottiho. Po ukonèení studia v roce 2005 se stává sólistou Státní opery Praha, s jemímž souborem se mimo jiné zúèastnil turné po Japonsku s operou La Traviata. V Národním divadle v Praze, jako stálý host, vystupuje v roli Jeníka (Prodaná nevìsta), Tamina (Kouzelná flétna), Dona Ottavia (Don Giovanni), Dr. Cajus (Falstaff) a v dalších. Pùsobí také koncertnì a naposledy samozøejmì v Requiem za Osvìtim Rogera Moreno Rathgeba.

Martin Bárta, sólista – baryton


Zpìv vystudoval na pardubické konzervatoøi u profesorky Svatavy Šubrtové a na Akademii múzických umìní u profesora René Tuèka. V roce 1997 pøijal angažmá ve Státní opeøe Praha, kde vystoupil jako Valentin v Gounodovì Faustovi, Papageno v Kouzelné flétnì, Escamillo v Bizetovì Carmen ad. Pravidelnì hostuje na scénách Národního divadla v Praze, kde zpívá Mozartova Dona Giovanniho a Hrabìte (Figarova svatba), Smetanova Pøemysla (Libuše) a Sira Cecila (Britten: Gloriana) a jiné. S operním i koncertním repertoárem – Carmina Burana, Otvírání studánek, Janovy i Matoušovy pašije J.S. Bacha a další - vystupoval v Evropì, Asii i USA. V roce 2005 mu byla udìlena cena v rámci festivalu Opera za nejlepší výkon ve vedlejší roli Mlynáøe v Novákovì Lucernì. Od roku 2006 vyuèuje sólový zpìv na AMU v Praze.

 

  

REQUIEM FOR AUSCHWITZ       

 The Dutch Sinto composer, Roger Moreno Rathgreb, has composed a Requiem for Auschwitz; a Requiem for all the victims of the Nazi-regime. The International Gipsy Festival Tillburg together with five partner countries have arranged a performance of this piece by a professional orchestra and choir in several European states.

 

 One of these states is the Czech Republic. There, the Requiem will be performed in the capital city of Prague in Rudolfinum Concert Hall 4 November 2012. This exceptional evening will be accompanied by a complementary programme dealing with the phenomenon of holocaust.

Concert in Rudolfinum on 4th of November at 19:30


The main impulse for realization of the piece was the discovery of the Requiem for Auschwitz, a composition by Roger Moreno Rathgreb. This lead to the idea of performance of the Requiem by a Roma orchestra from Frankfurt am Main introducing the piece and complementary activities in several European metropoles. Like this, a tribute to the memory of Jewish and Roma victims of holocaust is paid throughout Europe.

The project will be realized in the capitals of Poland, Romania, Hungary, the Czech Republic, the Netherlands and Germany. Requiem will be performed by the orchestra from Frankfurt am Main composed of 75 Roma musicians from Germany, the Czech Republic, Hungary and Romania. The orchestra is lead by a distinguished Roma conductor Ricard M. Sahiti. Local choir and soloists are chosen for each venue. In Prague, it will be the Kühn Choir of Prague. When performed, the Requiem will be divided into three blocks. In between of these, renowned artists, poets or actors with special thematically related performances will appear.

The main part of the project is a classical music concert that will take place 4 November 2012 in Rudolfinum. However, complementary educational programme – exhibitions, film screenings, sypmosia - is accentuated too. The audience can for instance attend an exhibition about Roma holocaust prepared by the Museum of Roma culture in Brno.

The premiere of Requiem for Auschwitz and the actual launching of whole project will take place in Amsterdam, May 3, 2012, and then will be presented in partner countries:

• May 3, 2012 in Nieuwe Kerk, Amsterdam; and May 4, 2012 in Tillburg
• August 1, 2012 in Krakow, St. Catherine Church
• October 10, 2012 in Bucharest, Atheneul
• October 24, 2012 in Frankfurt, Alte Oper
• November 4, 2012 in Prague, Rudolfinum
• November 6, 2012 in Budapest, Mupa – Palais of Arts.

The project is realized through a partnership of:
• Alfa Stichting/International Gipsy Festival Tillburg – the Netherlands – initiator of the project
• o.s. Slovo 21/Khamoro World Roma Festival – the Czech Republic – partner of the project
• Roma People Association – Poland – partner of the project
• Romedia Foundation for Hungary – Hungary – partner of the project
• National Centre for Roma Culture Romano Kher – Romania – partner of the project.

The following persons have offered their support to the project:
• Václav Havel, ex-president of the Czech Republic
• Lászlo Andor, member of the European Commission
• Valeriu Nicolae, director of Policy Centre for Roma and other minorities, Bucharest
• Ian Hancock, director of the Program of Romani Studies and the Romani Archives and Documentation Center at the University of Texas at Austin.

 

V Rudolfinu zazní Requiem za Osvìtim. Autorem je romský umìlec

23. øíjna 2012 16:26
Nìco podobného ještì pražské Rudolfinum nezažilo. V prestižní koncertní síni se 4. listopadu pøedstaví dílo Requiem za Osvìtim, které složil romský umìlec Roger Moreno Rathgeb poté, co navštívil koncentraèní tábor v Osvìtimi.
Technici osvìtimského muzea ukázali opravený originální nápis Atbeit macht frei. (18. kvìtna 2011)

Technici osvìtimského muzea ukázali opravený originální nápis Atbeit macht frei. (18. kvìtna 2011) | foto: AP

Romská a Sinti filharmonie z nìmeckého Frankfurtu, která dílo nastudovala a v níž vìtšinu ansámblu tvoøí profesionální romští hudebníci z Nìmecka, Maïarska èi Rumunska, se v rámci mezinárodního projektu pøedstavila už v Amsterdamu a Tilburgu. Po uvedení díla v Praze bude orchestr vystupovat také v Budapešti a v Polsku.

Podle Jitky Jurkové z organizaèního týmu Requiem za Osvìtim se málo vzpomíná na tvrdou nacistickou perzekuci Romù, oznaèovanou dnes jako "zapomenutý holokaust". Jedním z cílù projektu je proto zvýšit povìdomí o tragédii Židù, Romù a dalších obìtí druhé svìtové války. "Zásadní je pro nás zasazení pøipomínky holokaustu do kontextu souèasné rasové nesnášenlivosti. I proto doprovází koncert v Rudolfinu øada akcí, které se zabývají dnešním rasismem a pøíbuznými tématy," vysvìtluje Jurková.

Jednou z doprovodných akcí projektu bylo napøíklad uvedení maïarského snímku Je to jen vítr od režiséra Benedeka Fliegaufa, který získal na filmovém festivalu v Berlínì cenu Støíbrného medvìda. Film zachycuje jeden den v životì romské rodiny kdesi na okraji malého mìsteèka a reflektuje sérii nedávných vražedných útokù na maïarské Romy.

Doprovodný program nabídne i další dokumentární filmy èi výstavu ze sbírky Muzea romské kultury v Brnì Genocida Romù v dobì II. svìtové války. Vstupenky na koncert jsou zdarma k dostání v pokladnì Rudolfina.

Zdroj: http://kultura.idnes.cz/v-rudolfinu-zazni-requiem-za-osvetim-dwk-/hudba.aspx?c=A121022_173238_hudba_jaz

 Requiem za Osvìtim

 Requiem za Osvìtim

Nìco podobného ještì pražské Rudolfinum nezažilo. V nejprestižnìjší pražské koncertní síni se 4. listopadu 2012 pøedstaví èeskému publiku hudební dílo Requiem za Osvìtim, které složil romský umìlec Roger Moreno Rathgeb poté, co navštívil koncentraèní tábor v Osvìtimi. Romská a Sinti filharmonie z Frankfurtu nad Mohanem, která dílo nastudovala a v níž vystupuje 75 profesionálních romských umìlcù z Nìmecka, Maïarska, Rumunska a dalších státù, se v rámci mezinárodního projektu pøedstavila už v Amsterodamu a Tilburgu. Po uvedení díla v Praze bude orchestr vystupovat také v Budapešti a v Polsku. Cílem je pøedevším pøedstavit koncert a doprovodné aktivity široké veøejnosti v nìkolika evropských metropolích, a touto cestou tak uctít všechny obìti holocaustu. Iniciativu ještì stihl podpoøit exprezident Václav Havel.

Podle Jitky Jurkové z organizaèního týmu Requiem za Osvìtim je vìtšinovou asociací se slovem holocaust šoa, tedy holocaustu Židù. Podstatnì ménì se podle ní vzpomíná na tvrdou nacistickou perzekuci Romù, oznaèovanou dnes jako „zapomenutý holocaust“. Jedním z cílù projektu je proto zvýšit povìdomí o tragédii Židù, Romù a dalších obìtí druhé svìtové války, což je nezbytné pro boj se souèasnými protiromskými projevy. „Zásadní je pro nás zasazení pøipomínky holocaustu do kontextu souèasné rasové nesnášenlivosti. Pochopení problémù minulosti je klíèem k vyrovnání se s pøítomností a budoucností. I proto doprovází koncert v Rudolfinu celá øada akcí, které se zabývají dnešním rasismem a pøíbuznými tématy,“ vysvìtluje Jurková.

Jednou z doprovodných akcí projektu bylo napøíklad uvedení maïarského snímku Je to jen vítr, režiséra Benedeka Fliegaufa, který získal na filmovém festivalu v Berlínì cenu Støíbrného medvìda. Film zachycuje jeden den v životì romské rodiny kdesi na okraji malého mìsteèka a reflektuje sérii nedávných otøesných vražedných útokù na maïarské Romy. Doprovodný program nabídne i další dva dokumentární filmy. Jedním z nich je snímek nazvaný Žít! Ceija Stojka (27. 11. 2012, Kulturní centrum Židovského muzea v Praze), který vypráví o romské výtvarnici a spisovatelce z Rakouska, jež byla nucena trávit dìtství hned v nìkolika koncentraèních táborech. Další dokumentární film s výstižným názvem …to jsou tìžké vzpomínky (13. 11. 2012, Kulturní centrum Židovského muzea v Praze) je kombinací výpovìdí pamìtníkù, které jsou proloženy èteným komentáøem s fotografiemi a archivními dokumenty. Po zhlédnutí filmu budou následovat diskuse. Souèástí doprovodného programu Requiem za Osvìtim bude i výstava ze sbírky Muzea romské kultury v Brnì Genocida Romù v dobì II. svìtové války a konference Roma positive, na které pohovoøí i zahranièní odborníci nejen o romských vzorech, ale také obrazu Romù v médiích. Pilíøem projektu je pøedevším samotný koncert, který v Èesku probìhne v pražském Rudolfinu. Orchestr pøedvede dílo Requiem za Osvìtim pod taktovkou významného romského dirigenta Riccarda M. Sahitiho, souèasného umìleckého øeditele a dirigenta Romské a Sinti filharmonie, který vedl napøíklad Bìlehradský filharmonický orchestr nebo Slezský sbor v Katovicích. Sbor a sólisté jsou vždy vybráni z domácích umìlcù dané zemì, v Praze se pøedstaví Kühnùv smíšený sbor. „Jako sólisté se pøedstaví Jana Wallingerová z brnìnského Národního dovadla, Martin Šrejma a Martin Bárta, operní pìvci pražského Národního divadla a romská zpìvaèka, studentka Mezinárodní konzervatoøe Praha Pavlína Matiová. Ta bude první Romkou v Èesku, která zazpívá na pùdì Dvoøákovy sínì,“ øíká Jitka Jurková z organizaèního týmu. Requiem bude rozdìleno do tøí blokù. Ve vzniklých pøestávkách budou interpretovat autentické texty pamìtníkù holocaustu známá èeská hereèka Ta¯jana Medvecká, dvojnásobná držitelka Ceny Thálie a loòská laureátka Èeského lva, a David Tišer, romský umìlec, který ztvárnil jednu z hlavních rolí inscenace Atelieru Národního divadla Mùj soused, mùj nepøítel. Dílo Requiem za Osvìtim bude po pražském uvedení pøedstaveno v nìkolika dalších svìtových metropolích. Záštitu nad projektem pøevzali v Èeské republice pøedseda vlády Petr Neèas a primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Vstupenky na koncert jsou zdarma k dostání na pokladnì Rudolfina.

V Rudolfinu zazní Requiem za Osvìtim od romského skladatele, vstup je zdarma

Requiem za Osvìtim v podání Romského filharmonického orchestru z Frankfurtu nad Mohanem (Roma- und Sinti Philharmoniker) pøi pøedstavení v Tilburgu - Foto:  Slovo 21

Requiem za Osvìtim v podání Romského filharmonického orchestru z Frankfurtu nad Mohanem (Roma- und Sinti Philharmoniker) pøi pøedstavení v TilburguFoto: Slovo 21

Pražské Rudolfinum zažije pøíští nedìli neobvyklou akci: bude v nìm uvedeno oratorium Requiem za Osvìtim, které napsal romský skladatel z Nizozemska a které zahraje romský filharmonický orchestr pod taktovkou romského dirigenta. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení povìdomí o tragédii Romù za druhé svìtové války.

Requiem za Osvìtim je mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno Nizozemsko, Polsko, Maïarsko, Èesko a Nìmecko. Jeho poøadatelem u nás je organizace Slovo 21, která se zamìøuje na projekty týkající se Romù a integrace cizincù. Hovoøí její tisková mluvèí Rena Horváthová:

„Samotné requiem má uctít památku všech obìtí holocaustu, probìhne 4. listopadu v pražském Rudolfinu a je to skuteènì jedna z tìch nejprestižnìjších romských akcí, která vùbec tento rok probìhne.“ 

Roger Moreno Rathgeb, autor oratoria Requiem za Osvìtim - Foto:  Slovo 21

Roger Moreno Rathgeb, autor oratoria Requiem za OsvìtimFoto: Slovo 21

Autora skladby pøedstavuje Karla Èížková ze Slova 21.

„Roger Moreno Rathgeb je nizozemský hudební skladatel romského pùvodu. Pùvodnì byl samouk, ale potom se nauèil notaci a zaèal skládat. Jedna z vìcí, které ho zajímaly, byly právì obìti holocaustu, takže se rozhodl, že na ty motivy napíše nìjakou skladbu, což se mu ale zpoèátku úplnì nepodaøilo, protože navštívil Osvìtim, která na nìj natolik zapùsobila, že ho to zaseklo, zarazilo, že nemohl dál pokraèovat. A dokonèil to až na popud Alberta Siebelinka z nizozemského obèanského sdružení, které tam poøádá nìjaký romský festival. Vznikla z toho devadesátiminutová opravdu velká orchestrální skladba.“ 

Romský dirigent Riccardo M. Sahiti - Foto:  Slovo 21

Romský dirigent Riccardo M. SahitiFoto: Slovo 21

Oratorium zahraje Romský filharmonický orchestr z Frankfurtu nad Mohanem, který má pøes sedmdesát èlenù z pìti evropských zemí. Jeho zakladatelem a umìleckým øeditelem je romský dirigent Riccardo M. Sahiti. Za doprovodu Kühnova smíšeného sboru v requiem vystoupí i tøi známí operní pìvci a mladá zpìvaèka Pavlína Matiová. Ta se stane první sólistkou romského pùvodu, která zazpívá v naší nejprestižnìjší koncertní síni.

„Já jsem tøi roky studovala techniku klasického zpìvu na Mezinárodní konzervatoøi v Praze pod vedením paní profesorky Evy Zikmundové. I proto se mi to zdá velmi tìžké, protože jsem takhle obsáhlé dílo ještì nenastudovala. Pøipravuji se už témìø rok. Zpívat se sólisty Národního divadla je pro ‘laika‘ docela tìžké, ale snad to vyjde. Snažím se cvièit každý den.“ 

Pozvánka na pražské uvedení Requiem za Osvìtim - Foto:  Slovo 21

Pozvánka na pražské uvedení Requiem za OsvìtimFoto: Slovo 21

Návštìvníci v Rudolfinu uvidí také dobové fotografie zachycující genocidu Romù. Prùbìh veèera pøibližuje Rena Horváthová:

 „Veèer bude rozdìlen do tøí èástí. Ve vzniklých pauzách se budou èíst autentické výpovìdi tìch, kteøí si prošli právì Osvìtimí. Bude je èíst známá èeská hereèka Ta¯ána Medvecká spolu s Davidem Tišerem, známým romským umìlcem, kterého mùžeme znát napøíklad z inscenace Mùj soused, mùj nepøítel, která probìhla v rámci festivalu Khamoro v Národním divadle na Nové scénì.“

A Karla Èížková dodává dùležité informace o vstupenkách:

 „Koncert je zdarma a vstupenky jsou k vyzvednutí v pokladnì Rudolfina. Zdarma je to právì proto, že chceme zasáhnout co nejširší publikum, aby nikdo nebyl omezen tøeba tím, že je to pøíliš drahé, protože to téma má oslovit co nejširší veøejnost.“

Projekt Requiem za Osvìtim má i své doprovodné akce, k nimž patøí výstavy, konference, hrané filmy a dokumenty. Podrobnosti o nich najdete na stránkách www.slovo21.cz.

V Rudolfinu zazní Requiem za Osvìtim od romského skladatele, vstup je zdarma

 

 

Prague Daily Monitor

 

The Requiem for Auschwitz at Rudolfinum Hall

ÈTK |
 
29 October 2012

Prague, Oct 27 (CTK) - A performance of the Requiem for Auschwitz by Dutch Romany composer Roger Moreno Rathgeb that will be held in Prague's Rudolfinum Hall on November 4 wants to remind of the Nazi persecution of Romanies and other Holocaust victims.

The Requiem for Auschwitz will be performed by the Roma and Sinti Philharmonic Orchestra of Frankfurt conducted by Riccardo M. Sahiti.

Entrance to the concert will be free, Rena Horvathova said on behalf of the organisers.

Within an international project, the Requiem was played in the Netherlands and it will be presented in the Czech Republic, Hungary and Poland. In each of the countries, a domestic choir and soloists take part in the performance.

Texts by Holocaust survivors that are part of the Requiem will be recited by actors Tatjana Medvecka and David Tiser in Prague next weekend.

The project aims at raising awareness of the tragic fate of Jews, Romanies and other victims of World War Two and to contribute to the present struggle against anti-Romany manifestations.

"Putting the remembrance of the Holocaust in the context of the current racial intolerance is crucial for us," said one of the organisers, Jitka Jurkova.

The concert will be accompanied by documentary film screenings in the educational centre of the Prague Jewish Museum.

Rathgeb, a self-educated Sinto musician, composed the Requiem in 2009 after visiting the Auschwitz (Oswiecim) concentration camp.

According to official estimates, about half a million Romany people were killed under the Nazi rule.

The 10-million Czech Republic has a large Romany minority, a part of which is poor and the families live on welfare benefits. There are some 250,000 Romanies living in the country. Civic groups and organisations both home and abroad repeatedly point to discrimination against Czech Romanies and racist manifestations.

Copyright 2011 by the Czech News Agency (ÈTK). All rights reserved.
Copying, dissemination or other publication of this article or parts thereof without the prior written consent of ÈTK is expressly forbidden. The Prague Daily Monitor and Monitor CE are not responsible for its content.
 
 
 
 
 
 

Wider den Aggressionen gegen Sinti und Roma

Komposition "Requiem für Auschwitz" von Roger Moreno Rathgeb in Prag

Von Silja Schultheis

Das "Requiem für Auschwitz" des niederländischen Roma-Komponisten Roger Moreno Rathgeboren ist eine Erinnerung an alle Opfer des Holocaust, insbesondere an den "vergessenen Holocaust" an den Sinti und Roma. Außerdem will das Projekt auf die aktuelle Situation der Roma - insbesondere in Mittel- und Osteuropa - aufmerksam machen.

Einstimmen für die Generalprobe im Rudolfinum, der Prager Philharmonie. Riccardo Sahiti, der Dirigent, begrüßt die Musiker seines internationalen Roma und Sinti Philharmonie-Orchesters.

Mit der Gründung dieses professionellen Roma-Ensembles hat sich Sahiti vor zehn Jahren einen Lebenstraum erfüllt. Anfang der 1990er-Jahre wie so viele Roma aus dem Kosovo vertrieben, fand er in Frankfurt am Main einen neuen Anfang. Sahiti glaubt fest an die Kraft der Musik - das bringt er beim Dirigieren mit jeder Faser seines zierlichen Körpers zum Ausdruck. Das Requiem bedeutet für ihn nicht nur Gedenken, sondern auch Blick nach vorne:

"Eine Hommage ans Leben. Wir brauchen nicht Krieg. Wir brauchen Frieden. Und wir brauchen, dass die Menschen zusammenleben auf dieser Erde. Gleichzeitig, zusammen, mit vielen verschiedenen Kulturen. Jeder kann etwas geben. Und ich möchte, dass diese Kultur, diese Musik, die Menschen unterstützt. Dass sie Nahrung ist für unsere Seele und unseren Geist. Und ich bitte die Komponisten aus aller Welt, dass sie komponieren."

Auf dem Podium des ausverkauften Prager Rudolfinums steht zusammen mit drei anderen Solisten die 24-jährige tschechische Roma-Sopranistin Pavlina Matiova. Für sie und ihre vielen angereisten Verwandten ist heute ein großer Tag, nicht nur wegen der minutenlangen Standing Ovations:

"Ich bin die erste Roma-Sängerin, die auf dem Podium der Philharmonie auftritt. Das ist natürlich eine große Ehre für mich. Und ich habe viel Hoffnung in dieses Projekt und wünsche mir sehr, dass es in der Gesellschaft etwas bewirkt."

Noch nimmt die tschechische Gesellschaft die Roma, die größte Minderheit im Land, überwiegend als kriminelle Außenseiter wahr. Soziale Ghettos mit einer Arbeitslosenrate von über 90 Prozent, katastrophale Bildungsmöglichkeiten, Verschuldung, Perspektivlosigkeit - das ist die Lebensrealität der meisten Roma in Tschechien. Seit einigen Jahren wird dazu die Stimmung in der Gesellschaft aggressiver. Es gab wiederholt Brandanschläge auf Roma-Häuser, Naziaufmärsche in verschiedenen Städten gehören zum Alltag. Renata Horvatova von der Bürgerinitiative Slovo21, die das Projekt "Requiem für Auschwitz" auf tschechischer Seite betreut:

"Die Situation in Tschechien ist sehr angespannt. Es reicht immer ein kleines Fünkchen und schon entlädt sich wieder eine unglaubliche Welle von xenophober Stimmung. Der Antiziganismus wächst ständig. Dieses Projekt sollte die Gesellschaft zum Nachdenken anregen, dass wir nicht in die Zeit der 1930er- und 1940er-Jahre zurückkehren sollten und dass sich die Tragödie von damals auch heute wiederholen kann."

Die Tragödie, den Genozid an den tschechischen Roma, ruft eine Ausstellung des Brünner Museums für Roma-Kultur in Erinnerung, die jetzt in Prag gezeigt wird. 90 Prozent der tschechischen Roma wurde während des Nationalsozialismus ermordet - von den ursprünglich 6.500 Roma im Land überlebten nur knapp 600 den Holocaust. Im Geschichtsbild vieler Tschechen nach wie vor ein weißer Fleck.

Das Projekt "Requiem für Auschwitz" will aber vor allem in die Gegenwart weisen. Ganz wichtig für einen toleranteren Umgang der Mehrheitsgesellschaft mit der Roma-Minderheit seien positive Vorbilder - Roma wie die Sopranistin Pavlina Matiova, meint Karla Èížková von der Organisation Slovo21, die auf tschechischer Seite das Requiem organisiert:

"Viele Leute, mit denen ich zu tun habe, sagen: Gut, es gibt ein paar positive Ausnahmen unter den Roma. Aber wenn ich sage: Ich kenne Dutzende gebildete und intelligente Roma, dann wundern sie sich schon. Ich glaube, je mehr über solche positiven Beispiele in den Medien berichtet wird, desto mehr überzeugt das die Leute davon, dass es eben nicht nur die eine Sängerin gibt, die eine Ausnahme ist."

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden